Kwaliteit & privacy

Kwaliteit & privacy

Zorgverlener en cliënt kunnen het beste gezamenlijk bepalen welke behandeling passend is. Bemoeienis van de zorgverzekeraar is daarbij niet gewenst. Om die reden is Psychologenpraktijk Emons een contractvrije praktijk.

Voor het welslagen van een psychotherapie is het belangrijk dat de vertrouwensrelatie tussen therapeut en cliënt gewaarborgd is. Psychologenpraktijk Emons besteedt daarom extra aandacht aan de bescherming van uw privacy, onder meer door u de mogelijkheid te bieden een speciale verklaring te ondertekenen die de therapeut ontslaat van de wettelijke verplichting om informatie aan te leveren aan derden.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het volledige kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Emons is hier te vinden.

Psychologenpraktijk Emons staat ingeschreven in het BIG-register en is derhalve gebonden aan de regels geldend binnen de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Dit houdt onder andere in dat de behandelaar een geheimhoudingsplicht heeft en dus alleen informatie aan derden (bijvoorbeeld keuringsarts, Arbodienst of verzekeringsmaatschappij) mag verstrekken met (schriftelijke) toestemming van de cliënt(e). De behandelaar mag alleen in noodsituaties (bijvoorbeeld als mensen in gevaar kunnen komen) de geheimhoudingsplicht doorbreken.