Tarieven & vergoedingen

Tarieven & vergoedingen

Als u wordt behan­deld bin­nen de Basis GGZ (BGGZ) of de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ (SGGZ), dan komt u in aan­mer­king voor ver­goe­ding van­uit de basis­ver­ze­ke­ring. Omdat Psychologenpraktijk Emons geen contracten afsluit met verzekeraars, hangt het af van het type basis­po­lis of uw behandeling vol­le­di­g of gedeel­te­lij­k ver­goe­d wordt.

Voor de ver­goe­ding is het voor­al van belang of u een natu­ra­po­lis of een res­ti­tu­tie­po­lis heeft. Bij een natu­ra­po­lis krijgt u alleen een vol­le­di­ge ver­goe­ding als uw zorg­ver­le­ner een con­tract met uw ver­ze­ke­raar heeft afge­slo­ten. Is dat niet het geval dan wor­den de kos­ten slechts gedeel­te­lijk ver­goed (meest­al tus­sen de 60 en 80%). Bij een res­ti­tu­tie­po­lis maakt het niet uit of de zorg­ver­le­ner een con­tract heeft; u krijgt altijd een vol­le­di­ge ver­goe­ding (met inachtneming van het verplichte eigen risico). Bijgaand vindt u een actueel overzicht van restitutiepolissen 2022

Hoe verloopt de betaling?

Als u wordt behan­deld bin­nen de BGGZ of de SGGZ dan ont­vangt u elke maand een voor­schot­no­ta waar­op € 30,- per besteed uur in reke­ning wordt gebracht. Dit betreft zowel direc­te tijd (daad­wer­ke­lij­ke con­tact­tijd) als indi­rec­te tijd (voor­be­rei­ding, ver­slag­leg­ging, infor­me­ren huis­arts, etc.). Deze voorschotnota’s betref­fen niet de tota­le kos­ten, maar een voor­schot op de zelf te beta­len kos­ten. U kunt ze niet decla­re­ren bij uw zorg­ver­ze­ke­raar.

Pas aan het eind van de behan­de­ling (of tus­sen­tijds na een jaar) komt de res­ti­tu­tie­no­ta met daar­op de tota­le kos­ten van de behan­de­ling (die bedui­dend hoger zijn dan de reeds betaal­de voor­schot­ten). De res­ti­tu­tie­no­ta wordt wél bij de ver­ze­ke­raar inge­diend, waar­na afhan­ke­lijk van uw polis en het nog open­staan­de eigen risi­co de kos­ten geheel of gedeel­te­lijk wor­den ver­goed. Zo moge­lijk dient Psychologenpraktijk Emons de res­ti­tu­tie­no­ta recht­streeks in bij uw zorg­ver­ze­ke­raar.

Op de eind­af­re­ke­ning wordt gespe­ci­fi­ceerd welk bedrag u zelf nog aan Psychologenpraktijk Emons moet beta­len. Het kan ook zijn dat u geld terug krijgt. Het stre­ven is dat u (boven­op uw even­tu­eel nog open­staan­de eigen risi­co) maxi­maal € 30,- per besteed uur zelf moet beta­len. Moch­ten uw polis­voor­waar­den zoda­nig zijn dat u meer zou moe­ten beta­len, dan wordt u een lager tarief in reke­ning gebracht om die meer­kos­ten te com­pen­se­ren.

Tarieven BGGZ

De Basis GGZ (BGGZ) kent vier zoge­naam­de inte­gra­le zorg­pro­duc­ten, ook wel pres­ta­ties genoemd. Dit zijn: kort, mid­del, inten­sief en chro­nisch. Voor het pro­duct kort staat ca. 300 minu­ten, voor mid­del ca. 500 minu­ten en voor de pro­duc­ten inten­sief en chro­nisch ca. 750 minu­ten. Aan elk BGGZ pres­ta­ties is een tarief gekop­peld dat na afron­ding van het tra­ject in reke­ning wordt gebracht. De tarie­ven wor­den jaar­lijks door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa) vast­ge­steld. Voor 2021 gelden de volgende tarieven voor BGGZ.

Tarieven SGGZ

Bin­nen de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ (SGGZ) wor­den de kos­ten gede­cla­reerd in Dia­gno­se Behan­del Com­bi­na­ties (DBC’s). Alle tijd die aan uw behan­de­ling wordt besteed, wordt gere­gi­streerd op de DBC. Dus niet alleen de direc­te tijd waar­in u con­tact heeft met uw behan­de­laar, maar ook de zoge­naam­de indi­rec­te tijd. Hier­bij kunt u den­ken aan ver­slag­leg­ging, voor­be­rei­ding, inter­pre­ta­tie van test­uit­sla­gen, infor­me­ren huis­arts etc. De tarie­ven voor de ver­schil­len­de DBC-pro­duct­groe­pen wor­den jaar­lijks door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa) vast­ge­steld. Voor 2021 gelden de volgende tarieven voor SGGZ.

Tarief onverzekerde zorg

De behan­de­ling van som­mi­ge psy­chi­sche stoor­nis­sen wordt niet meer van­uit de basis­ver­ze­ke­ring ver­goed. Dit betreft onder meer rela­tie­the­ra­pie, werk­pro­ble­men en aan­pas­sings­stoor­nis­sen. Wan­neer u behan­de­ling voor deze pro­ble­men wilt, zult u de kos­ten meest­al zelf moe­ten beta­len. Als u aan­vul­lend ver­ze­kerd bent dan is soms wel (eni­ge) ver­goe­ding moge­lijk. Het tarief voor onver­ze­ker­de zorg is in 2021 € 114,41 per besteed uur.