Tarieven & vergoedingen

Tarieven & vergoedingen

Als u wordt behan­deld bin­nen de Basis GGZ (BGGZ) of de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ (SGGZ), dan komt u in aan­mer­king voor ver­goe­ding van­uit de basis­ver­ze­ke­ring. Omdat Psychologenpraktijk Emons geen contracten afsluit met verzekeraars, hangt het af van het type basis­po­lis of uw behandeling vol­le­di­g of gedeel­te­lij­k ver­goe­d wordt.

Voor de ver­goe­ding is het voor­al van belang of u een natu­ra­po­lis of een res­ti­tu­tie­po­lis heeft. Bij een natu­ra­po­lis krijgt u alleen een vol­le­di­ge ver­goe­ding als uw zorg­ver­le­ner een con­tract met uw ver­ze­ke­raar heeft afge­slo­ten. Is dat niet het geval dan wor­den de kos­ten slechts gedeel­te­lijk ver­goed (meest­al tus­sen de 60 en 80%). Bij een res­ti­tu­tie­po­lis maakt het niet uit of de zorg­ver­le­ner een con­tract heeft; u krijgt altijd een vol­le­di­ge ver­goe­ding (met inachtneming van het verplichte eigen risico). Bijgaand vindt u een actueel overzicht van restitutiepolissen 2024.

Eigen risico

Elke zorgverzekering kent een verplicht jaarlijks eigen risico. Staat er nog eigen risico open, dan wordt dit op de vergoeding in mindering gebracht. De hoogte van het eigen risico wordt vastgesteld door het ministerie van VWS. Sinds 2016 gaat het om 385 euro. Daar bovenop kunt u met uw zorgverzekeraar een vrijwillig eigen risico afspreken, in ruil voor een lagere zorgpremie. Het eigen risico geldt voor bijna alle zorgkosten (bv ziekenhuis, medicijnen, psychotherapeut) en het is een maximum bedrag per jaar. Het kan dus niet méér worden dan het bedrag dat met de verzekeraar is afgesproken, ongeacht hoeveel zorg u dat jaar nodig heeft.

Hoe verloopt de betaling?

Elke maand ontvangt u een nota met daarop de contacten die u met psychologenpraktijk Emons heeft gehad. Dit betreft zowel face to face contacten als telefonische en e‑mail contacten. Als u bent besproken in het multidisciplinair overleg, staat dat ook op de rekening. U betaalt de nota en dient deze in bij de zorgverzekering om de vergoeding te ontvangen. De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort polis dat u heeft en het nog openstaande eigen risico.

Als u in de loop van het jaar met de behandeling bent gestart en geen restitutiepolis heeft, krijgt u van psychologenpraktijk Emons een korting van 12,5% op het tarief. Dit als tegemoetkoming voor de eigen bijdrage. Rekening houdend met deze korting is de resterende eigen bijdrage gemiddeld ongeveer € 37,50 per sessie van een uur. Bij sommige naturapolissen is dit bedrag lager, maar bij budgetpolissen juist hoger.

Genoemde korting van 12.5% geldt uitsluitend in het kalenderjaar waarin u met de behandeling start. Aan het einde van het jaar heeft u immers de mogelijkheid om over te stappen naar een restitutiepolis die wel volledige vergoeding biedt.

Zo mogelijk dient psychologenpraktijk Emons de nota rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Soms is het nodig hiervoor een akte van cessie te ondertekenen waarmee u uw recht op vergoeding aan psychologenpraktijk Emons over draagt.

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2022 geldt in de GGZ een nieuw bekostigingssysteem, te weten het zorgprestatiemodel. Wilt u hier meer over weten, lees dan deze patiëntfolder. Het komt er op neer dat de consulten die u heeft gehad maandelijks worden gefactureerd. Het tarief van een consult hangt af van het type consult (diagnostiek of behandeling), de duur van het consult en het beroep van degene met wie u contact had. Het tarief hangt ook af van de setting waarbinnen het contact plaatsvond, maar dat is binnen psychologenpraktijk Emons altijd de setting van de vrijgevestigde praktijk.

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en gepubliceerd in een tariefbeschikking. Mijn standaard tarieven komen hiermee overeen. U kunt de tarieven vinden in de tarievenzoeker van de NZa.

Tarief onverzekerde zorg

De behandeling van sommige psychische stoornissen wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Dit betreft onder meer relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen. Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, zult u de kosten meestal zelf moeten betalen. Als u aanvullend verzekerd bent dan is soms wel (enige) vergoeding mogelijk. Het tarief voor onverzekerde zorg is in 2024 € 131,82 per consult van 45 minuten.

Betalingsvoorwaarden

U wordt verzocht de factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen. Indien u na 30 dagen niet hebt betaald, krijgt u een herinneringsfactuur. Mocht deze na 14 dagen nog niet zijn voldaan, dan ontvangt u een aanmaning, waaraan € 20,- administratiekosten zijn verbonden. Als ook deze aanmaning na een periode van 14 dagen niet wordt voldaan, ontvangt u een ingebrekestelling, wederom verhoogd met € 20,00 administratiekosten. Indien ook hierna betaling uitblijft, geeft psychologenpraktijk Emons de openstaande factuur uit handen aan een incassobureau, dat de verschuldigde factuur daarna bij u zal innen. Alle bijkomende kosten voortvloeiend uit het inschakelen van het incassobureau zullen bij u in rekening worden gebracht.